سنجش نیروی متخصص (سنم)

ارزش ها

ارزش ها
 انجمن به اشاعه فرهنگ صنعتي ،‌كارآفريني و فضيلت كار و كوشش تاكيد مي ورزد . 
- انجمن اعتقاد خود را به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از تواناييها و پرورش استعدادها اعلام مي دارد . 
- انجمن اصل تغيير را به عنوان يك عنصر پيشرو مي پذيرد و در هر مقطعي خود را موظف به تغيير و هماهنگي با تحولات اقتصادي و تكنولوژيكي روز مي داند . 
- انجمن با توجه به جهاني شدن اقتصاد و فرو ريزي مرزهاي گمركي خود را متعهد به جهاني انديشيدن و بين المللي عمل كردن مي بيند . 
- انجمن بر كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه شئون اقتصادي و اجتماعي كشور تاكيد مي گذارد . 
- انجمن همكاري با قواي سه گانه ، مراكز علمي و فرهنگي ، سازمان ها و نهادهاي قانوني دولتي و خصوصي و كارآفرينان و كارگزاران صنعتي و اقتصادي كشور را به عنوان يك رسالت بر خود لازم مي داند .

 

ارسال به:

رویدادها