سنجش نیروی متخصص (سنم)

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن مدیران صنایع خراسان:

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن مدیران صنایع خراسان:

1-

تکمیل فرم تقاضای عضویت (پیوست)

1 برگ

2-

تکمیل فرم تعهد پرداخت ورودیه و حق عضویت برابر آئین نامه( پیوست ).

1 برگ

3-

کپی صفحه اول شناسنامه

2 برگ

4-

کپی پروانه بهره برداری

2 برگ

5-

کپی پروانه تاسیس

2 برگ

6-

کپی آخرین مدرک تحصیلی

2 برگ

7-

کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن

2 برگ

8-

عکس رنگی 4×3

6 قطعه

جهت دریافت فرم عضویت انجمن مدیران صنایع خراسان برروی لینک زیر کلیک کنید


دانلود


ارسال به:

رویدادها