سنجش نیروی متخصص (سنم)

مأموریت ها

مأموریت ها

انجمن مديران صنايع بر پايه اساسنامه ، تشكلي است غير سياسي ، غير انتفاعي و مطالعاتي كه اهداف صنعتي شدن كشور و رونق اقتصاد ملي را بامشاركت و حضور وسيع افراد جامعه و بخش خصوصي از طريق ارتقاء دانش مديريت ،‌ اصلاح قوانين و مقررات ،‌تغيير و تدوين استراتژيهاي مورد نياز صنعتي با نگاهي به جهاني شدن اقتصاد و حفظ محيط زيست در ماموريت خود دارد .

ارسال به:

رویدادها