سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950616/1
تاریخ انتشار: 1395/06/16

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

قابل توجه مدیران واحدهای تولیدی

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات، و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد.
متن آیین نامه به پیوست  در ذیل همین متن موجود است.

تعداد بازدید: 2370

ارسال به:

اطلاعیه